Antibioticabeleid leidt tot positief IGJ rapport

Dreigende resistentie

Antibioticaresistentie is een serieuze bedreiging voor onze gezondheid. Daarom is het belangrijk dat antibiotica alleen wordt voorgeschreven als dat écht noodzakelijk is. Antibioticaresistentie is een belangrijk maatschappelijk onderwerp waar we, van zorgverlener tot patiënt, allemaal een rol in hebben. Om die reden is er in 2018 door Dental Clinics een bewustwordingscampagne gelanceerd.

Antibiotica binnen de mondzorg

Hoewel antibiotica in de tandheelkunde een beperkt indicatiegebied heeft, blijkt dat er gemiddeld meer dan 40 recepten per jaar door tandartsen worden voorgeschreven. Daarmee nemen tandartsen volgens cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) de derde plek in van zorgverleners in Nederland die antibiotica voorschrijven. Gezien het indicatiegebied ligt daar ruimte voor verbetering.

Antibiotic stewardship

De dreigende antibioticaresistentie vraagt om stevige maatregelen. Een continue aanpak om zo verantwoord mogelijk antibiotica voor te schrijven, is gewenst. Om het bewustzijn rondom antibiotica te vergroten, zijn er door Dental Clinics in 2018 twaalf klinische avonden georganiseerd voor alle tandartsen. Tijdens deze avond zijn actuele richtlijnen behandeld en is met elkaar gesproken over het antibioticabeleid. Het resultaat van deze avonden is een praktijkrichtlijn die te raadplegen is via intranet.

Antibiotic stewardship vraagt om een continue aanpak. Alleen een klinische avond organiseren, is onvoldoende effectief. Om kwalitatief goede zorg te kunnen borgen, wordt er binnen Dental Clinics gewerkt met een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Dit systeem stelt de organisatie in staat om kwaliteit te registreren, meetbaar te maken en te verbeteren. Het thema antibioticagebruik in de mondzorg is onderdeel van het kwaliteitsbeleid en daarmee dus ook van het kwaliteitsmanagementsysteem. Daardoor is het antibioticabeleid geen losstaand initiatief, maar onderdeel van een groter systeem om zo de beste zorg te kunnen verlenen aan onze patiënten.

Parallel aan de klinische avonden voor tandartsen is er voor patiënten een social media campagne opgezet met de strekking: antibiotica helpt niet tegen pijn. Patiënten voorzien van kennis helpt zorgverleners in het uitleggen van de keuzes die gemaakt worden; bij pijn geen antibiotica!

Gezamenlijk werken aan positief resultaat

Antibioticabeleid werken bij Dental Clinics Als organisatie pakken we onze verantwoordelijkheid in dit maatschappelijk relevante thema en investeren we daar ook in. We zijn dan ook trots dat de inspanningen die we het afgelopen jaar met elkaar hebben verricht, onlangs geresulteerd hebben in een positief IGJ rapport. IGJ heeft de organisatie gecomplimenteerd met het antibioticabeleid dat leidt tot verantwoord gebruik van antibiotica. Daarnaast was men positief over de wijze waarop de organisatie zicht heeft op relevante ontwikkelingen op het gebied van antibioticagebruik en infectiepreventie en dit ook gebruikt om zo veilig mogelijk zorg te verlenen. Complimenten waar we trots op zijn en die bevestigen dat een gezamenlijke focus op kwaliteit loont.