Privacy

Jouw privacy wordt door ons gerespecteerd. Wij streven ernaar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en gaat vertrouwelijk om met de informatie die je bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In onze privacyverklaring informeren wij jou over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruik van onze website en de daarop beschikbare diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het versturen van het sollicitatieformulier, door het versturen van een cv of door je in te schrijven voor de vacaturenieuwsbrief. Dat kunnen persoonsgegevens of gegevens over jouw arbeidsverleden zijn. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor sollicitatieprocedures, werving en selectie. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Voor de sollicitatieprocedure en/of om vacaturenieuwsbrieven te kunnen versturen, verwerken wij jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming conform het bepaalde in artikel 6 lid 1 sub a van de AVG.

Doeleinde gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden onder andere gebruikt voor het versturen van vacaturenieuwsbrieven, voor sollicitatieprocedures of om jou te benaderen voor geschikte vacatures. Wij verwerken persoonsgegevens voor wervings- en selectieprocedures en om contact met jou op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij je ook informeren over nieuwe vacatures of uitnodigen voor activiteiten.

Vertrekking van jouw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegeven in beginsel alleen aan derde partijen indien jij daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Gegevensverstrekking zonder jouw toestemming vindt plaats als een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

De door jou aan Dental Clinics verstrekte persoonsgegevens worden door Dental Clinics bewaard gedurende een periode van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Als wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst andere interessante vacatures voor je te hebben, kunnen wij jouw persoonsgegevens voor deze doeleinden 12 maanden gebruiken, tenzij je ons toestemming geeft om je gegevens langer dan 12 maanden te bewaren.
Wanneer jij je aanmeldt voor de vacaturenieuwsbrief worden je gegevens (e-mail en voorkeuren) bewaard tot het moment dat jij je weer afmeldt. Onderaan iedere nieuwsbrief is de mogelijk om je af te melden.
Op het moment dat je bij ons komt werken, worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier en worden jouw gegevens verwerkt conform het privacybeleid voor medewerkers.

Beveiligingsmaatregelen

Wij beschermen jouw gegevens met passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben onder andere alle medewerkers, die persoonsgegevens verwerken of inzien, zich verplicht tot geheimhouding. Dit betreft organisatorische maatregelen. Naast organisatorische maatregelen worden ter bescherming van uw persoonsgegevens ook voldoende technische maatregelen genomen. Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om jou van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken je er graag op attent dat wanneer je deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaring van deze derden van toepassing zijn. Wij raden je aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen of uitgelezen van het apparaat (zoals computer, tablet of mobiele telefoon) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.
Cookies zijn er in verschillende soorten. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. In onze cookieverklaring leest u welke soort cookies worden gebruikt en voor welke doeleinden. Ook kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. Ga daarvoor naar www.werkenbijdentalclinics.nl/cookies.

Jouw rechten

Wanneer je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie en aanvulling en het wissen van jouw gegevens. Ook kan je ons verzoeken om jouw gegevens aan jou of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat je daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen de verwerking van, een deel van, jouw gegevens. Ook is het mogelijk om jouw toestemming voor de gegevensverwerking, indien van toepassing, altijd in te trekken. Een verzoek kun je bij ons kenbaar maken via een e-mail aan onderstaand e-mailadres. Wij streven ernaar om binnen 4 weken op jouw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Ben je niet tevreden over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan, dan kan je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via de website bekend worden gemaakt. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heb je nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kan je daarover contact opnemen door een brief te sturen naar:

Dental Clinics Nederland B.V.
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 1700
1200 BS Hilversum